Utrechtse visie


Utrechtse toekomstVerkiezingsprogramma 2014


Wij zien een Utrecht voor ons vol ondernemerschap, vernieuwing en creativiteit. Een stad die groeit en tegelijkertijd haar geliefde kleinschaligheid behoudt. Een stad waar iedereen de kansen heeft om zijn potentie te vervullen, creativiteit uit te leven en waar ruimte is voor experiment. Een stad die de kennis, kunde en energie van studenten en young professionals optimaal weet te gebruiken en te behouden. Dat is waar Student & Starter voor staat.

Om dit te bereiken zal ondernemend en innovatief jong talent voor de stad behouden moeten worden. Zodat Utrecht de kennis, kunde en energie van haar studenten en starters optimaal kan gebruiken. Student & Starter ziet momenteel nog te veel kansen op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid en ondernemerschap onvoldoende benut om ambitieuze jonge Utrechters aan de stad te binden.

Studenten en starters moeten een actievere rol krijgen in de ontwikkeling van Utrecht. Daarbij richten wij ons niet alleen op studenten- en starterbelangen, maar ontwikkelen wij samen innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke, culturele en economische vraagstukken van heel Utrecht.

Wij willen een Utrecht waarin ideeën en innovaties werkelijkheid kunnen worden. Een Utrecht waarin cultuur, kennis en welzijn hand in hand gaan. Van de grote onderwijsinstellingen tot het kleine project dat de leefbaarheid van de wijk wil verbeteren.

Om dit Utrecht voor studenten, starters en alle andere inwoners te realiseren hebben wij twee dingen van je nodig:Jouw stem op 19 maart

Jouw kennis, kunde en energie – nu, maar ook als we in de raad zitten

Kennis & Werk


Utrecht is een stad met ontzettend veel talent en potentie. Toch kunnen veel mensen geen baan vinden of werken zij onder het niveau waarvoor zij zijn opgeleid. Student & Starter vindt het van groot belang, voor zowel het individu als de maatschappij, dat iedereen een plek kan vinden waar men zichzelf kan ontplooien en zijn of haar talenten voor de maatschappij kan inzetten.

Sterkere samenwerking tussen kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente

Utrecht is de kennisstad bij uitstek. Alleen al meer dan 15 hogere en middelbare onderwijsinstellingen noemen Utrecht hun thuis. Hier wordt nog niet optimaal gebruik van gemaakt. Door meer samen te werken komt men gezamenlijk tot vruchtbare, vernieuwende resultaten. Dat leidt niet alleen tot een beter Utrecht, maar samenwerking zorgt vaak ook voor kostenbesparingen. Student & Starter wil dat de gemeente hierin als verbinder optreedt. Dit door het oprichten van een kennishub als knooppunt in het netwerk van organisaties. Van daaruit kan de gemeente met alle partijen spreken en kan ze deze samenbrengen om gedeelde kansen voluit te benutten. Zo wordt Utrecht voorloper in innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld sociale vraagstukken.

Meer bedrijven naar Utrecht halen

Utrecht is een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven. Klein & groot, startup & multinational: in Utrecht past het. De regio is economisch een van de sterkste van Europa en heeft een uitstekende (inter)nationale bereikbaarheid. Student & Starter wil dit verder uitbouwen en Utrecht sterker op de kaart te zetten.Met actieve stadsmarketing en door in te zetten op internationale lobby kan de gemeente bedrijven verleiden om zich in Utrecht te vestigen. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid en een nog sterker Utrecht.

Utrecht start een Humanities Business Center

Met het Utrecht Science Park heeft Utrecht een plek waar vooral de technische wetenschappen sterk vertegenwoordigd zijn en waar bedrijven in de life sciences zich graag vestigen. Wij willen dat ook de aanwezige sterke Utrechtse alfakennis (inter)nationaal zichtbaarder en aantrekkelijker wordt neergezet. Daarom pleiten wij voor een specifieke locatie of omgeving – een brandpunt – waar zowel zzp’ers als grotere bedrijven in de alfasector zich kunnen bundelen. Door deze massa wordt Utrecht een aantrekkelijkere vestigingsplaats voor zowel bedrijven als werknemers en wordt onderlinge samenwerking gestimuleerd. Een start kan bijvoorbeeld gemaakt worden in het pand van Tivoli aan de Oudegracht dat vanaf deze zomer leeg komt te staan.

Startups ondersteunen met ruimte, regelvrije zones en als launching customer

Startups zijn onontbeerlijk voor een economisch gezonde stad. Het zijn de successen van morgen. Het is belangrijk dat startups de ruimte, ondersteuning en mogelijkheid krijgen om hun eerste stappen te zetten en niet gesmoord worden door overmatige regelgeving. De gemeente moet regelvrije zones voor innovatieve ondernemers aanwijzen. Wanneer regelgeving echt noodzakelijk is moet deze transparant zijn en de procedure snel en eenvoudig.

De gemeente kan startups een zetje in de goede richting geven door zelf de eerste klant te worden: een launching customer. Dit heeft meer effect dan subsidies en zet de startup meteen op de kaart. Bovendien kan de gemeente actief gebruik maken van de expertise van de nieuwe onderneming.

Stop de wildgroei van onbetaalde werkervaringsplekken

Veel jongeren zien zich na hun afstuderen gedwongen om eerst nog maandenlang onbetaald of tegen minimale vergoeding werkervaring op te doen, voordat zij een betaalde baan kunnen vinden. Stage lopen tijdens de opleiding is een nuttige en belangrijke voorbereiding op de arbeidsmarkt. Wanneer afgestudeerden echter normale bedrijfswerkzaamheden uitvoeren en er geen sprake is van een leertraject hebben zij recht op een volwaardig startersloon. Student & Starter ziet te vaak dat afgestudeerden als goedkope of gratis arbeidskrachten worden gebruikt. Betaalde startersfuncties gaan hierdoor verloren en afgestudeerden komen door oplopende schulden in de problemen.

Student & Starter wil dat de gemeente optreedt tegen (ten onrechte) onbetaalde werkervaringsplekken en het creeëren van betaalde startersfuncties stimuleert. Hierbij moet de gemeente eerst naar zichzelf kijken en zich vervolgens richten op de bedrijven waarmee zij directe relaties onderhoudt via aanbestedingen, subsidies en vergunningen.

Ontheffing van de sollicitatieplicht voor ouderen in de bijstand die veel vrijwilligerswerk doen

Wie onverhoopt een beroep op de bijstand moet doen, moet zo effectief mogelijk worden begeleid naar een betaalde baan. Student & Starter wil het beleid hierbij richten op het duurzaam verbeteren van carrièrekansen via scholing en begeleiding. Dit helpt mensen op weg naar een baan waarin men voor langere tijd aan de slag kan.

Door bezuinigingen zullen niet alle groepen even intensief begeleid kunnen worden. In de praktijk blijkt dat met name ouderen helaas vaak ondanks intensieve begeleiding geen baan meer vinden. Deze mensen willen zich vaak op andere manieren nuttig maken in de samenleving, maar worden hierin gehinderd door verplichtingen die bij de uitkering horen. Student & Starter stelt daarom voor om ouderen die veel vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld de thuiszorg, buurthuizen, sportclubs of goede doelen te ontheffen van hun sollicitatieplicht. Zo kunnen zij zich inzetten voor de maatschappij zonder hun tijd te verdoen aan zinloze sollicitaties. Tegelijkertijd houdt de gemeente op deze manier meer geld over om andere werkzoekenden optimaal te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Student & Starter wil bijstandsgerechtigden aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen, maar dit niet verplichten. Echt vrijwilligerswerk moet gedaan worden door mensen die daar motivatie en passie voor hebben. Een verplichte tewerkstelling in een ander soort functie is niet effectief in het tegengaan van werkloosheid. Dit kan ten koste gaan van betaalde banen, terwijl er juist meer betaalde banen moeten worden gecreëerd.

HuisvestingStudent & Starter wil dat iedereen in Utrecht kan wonen in een woning die past bij zijn of haar budget. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt op dit moment meer dan zeven jaar en de kamernood onder studenten is de hoogste in Nederland. Dit moet en kan beter.Op het gebied van studentenhuisvesting valt veel te verbeteren. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van het kamertekort, maar de huidige plannen zijn nog niet toereikend. Van de 4000 kamers die gepland zijn voor 2016 worden er 2800 gerealiseerd in complexen die binnen enkele jaren gesloopt gaan worden. Dit is een noodzakelijke, maar geen duurzame oplossing. Liever zien wij dat er naast tijdelijke huisvesting meer ingezet wordt op permanente studentenhuisvesting om het tekort ook op lange termijn op te lossen.De invoering van campuscontracten in studentencomplexen heeft gezorgd voor een kleine verbetering in de beschikbaarheid van studentenkamers. De vertrekkende oud-studenten komen echter voor een nieuw probleem te staan: het vinden van een passende starterswoning. Te lange wachtlijsten, hoge huurprijzen en steeds strengere hypotheekeisen maken het nagenoeg onmogelijk passende woonruimte te vinden.

In 2020 het kamertekort volledig opgelost

In Utrecht is een tekort van bijna 7000 studentenkamers. De huidige plannen zijn simpelweg niet voldoende. Daarom wil Student & Starter dit plan uitbreiden met 3000 extra kamers voor 2020. Dit willen we onder meer bereiken door de maximale termijn van leegstand voor woningen van corporaties te verkorten van één jaar naar zes maanden. En door sterker in te zetten op het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar studentenwoningen. De gemeente heeft zelf panden waar dit mee kan gebeuren, maar kan ook een intensievere rol spelen in het overhalen van particuliere eigenaren van leegstaande panden.

3500 nieuwe betaalbare starterswoningen in 2018

Ook voor starters is het woningtekort een groot probleem. Door extra aandacht te besteden aan het realiseren van nieuwe starterswoningen kan de gemeente er voor zorgen dat ook voor deze groep Utrechters wonen weer betaalbaar wordt. Meer starterswoningen bereiken we door een grotere focus op het omzetten van leegstaande bedrijfspanden naar starterswoningen. Ook leegstaande gebouwen in de binnenstad lenen zich hier vaak uitstekend voor. Daarnaast willen we de eisen voor vergunningen ruim opzetten zodat corporaties bij de ontwikkeling van nieuwe woningen niet gehinderd worden door overdreven regeldruk. Dit alles zorgt voor meer doorstroming op de gehele woningmarkt.

Betere controle op huisjesmelkers

Binnen een gespannen woningmarkt is het niet makkelijk om een geschikte woning te vinden. Helaas weten veel huurbazen dit maar al te goed en zij maken hier misbruik van door veel te hoge huurprijzen te vragen, zelfs voor de meest aftandse kamers. Dit willen we tegengaan door initiatieven zoals het Huurteam Utrecht beter te ondersteunen en te promoten. Veel studenten zijn simpelweg niet op de hoogte van hun rechten als huurder en kunnen zo door malafide huisbazen uitgebuit worden. De gemeente moet, bijvoorbeeld in samenwerking met studentenkoepels, informatie wat betreft de rechten van huurders beter onder de aandacht brengen.

Meer aandacht voor de leefomgeving in wijken

Om prettig in een wijk te kunnen wonen is het van belang dat er genoeg voorzieningen in de wijk aanwezig zijn. In een aantal wijken in Utrecht, zoals Leidsche Rijn en de Uithof, is dit nu niet het geval. Hier moet verandering in komen door creatie van een winkelgebied in Leidsche Rijn. Ook moet de gemeente zich meer inspannen om meer voorzieningen op de Uithof te creëren. Versoepelingen van regels voor vergunningen kunnen hierbij een oplossing bieden.

Vervoer


We zijn altijd onderweg: op de fiets, met de bus, tram, trein, met de auto of te voet. Helaas brengt dat ook de nodige frustraties met zich mee. Wéér een stoplicht waar je samen met tachtig fietsers (in de regen) aan het wachten bent op twee auto’s, of samengeperst in lijn 12 richting de Uithof. Student & Starter wil dat alle delen van de stad en de omliggende dorpen snel en makkelijk bereikbaar zijn. Hierbij houden we ook rekening met de luchtkwaliteit in de stad.

Het beste fietsnetwerk van Nederland

Wij willen dat belangrijke fietsroutes (zoals Lombok/Utrecht CS – Uithof, Kanaleneiland – Binnenstad, Overvecht – Binnenstad, Uithof – Kanaleneiland & Uithof – Overvecht) verbeterd worden en fietsers voorrang krijgen op autoverkeer. Door de aanleg van nieuwe fietsroutes zorgen we ervoor dat je sneller en veiliger van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad kan fietsen. Niet meer twee keer wachten bij kruispunten, maar alle fietsers tegelijkertijd groen licht en fietsers rechtsaf altijd vrij.

Een veilige auto-arme binnenstad met extra aandacht voor voetgangers en fietsers

De binnenstad moet veilig zijn voor voetgangers en fietsers. Het autogebruik in de binnenstad willen wij ontmoedigen. Hoog Catharijne en de binnenstad moeten goed toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor rolstoelgebruikers en invaliden.

Voldoende gratis fietsenstallingen

Student & Starter wil zorgen voor voldoende gratis fietsenstallingen in de binnenstad. Met een toenemend aantal inwoners de komende jaren is het belangrijk dat de gemeente hier pro-actief op inspeelt. Zo moeten er extra stallingen bijkomen in het centrum en bij het station, zodat je altijd je fiets kwijt kunt.

Openbaar vervoer van deur tot deur. Ook ‘s nachts

Ook met het openbaar vervoer moet je makkelijk van de ene naar de andere kant van de stad kunnen reizen. Student & Starter geeft prioriteit aan het behoud van een goed openbaar vervoernetwerk en niet alleen van de drukste lijnen. Wij vinden het belangrijk dat je ook ’s nachts nog met een bus thuis kan komen. Daarom willen we een goed werkend nachtnet waarin er ’s nachts een aantal bussen vanuit het centrum naar alle wijken van Utrecht rijden. Op drukke uitgaansavonden rijden deze bussen vaker.

Een groot tramnetwerk tussen binnenstad, wijken en omliggende dorpen

Student & Starter wil een groot tramnetwerk in Utrecht. Trams zijn sneller en schoner dan het overige verkeer en reduceren het aantal autogebruikers, waardoor er minder luchtvervuiling is in Utrecht. Vanwege de hoge kosten moet het tramnetwerk gefaseerd ingevoerd worden.

Fietsers groen licht bij regen

Als gemeente moeten we moderniseren. Zo willen wij dat verkeerslichten intelligenter worden afgesteld, waardoor je vaker in een groene golf door kan rijden. Dus niet meer wachten voor een rood stoplicht als er geen andere weggebruiker te bespeuren is. Fietsers en voetgangers moeten met behulp van regensensoren vaker en sneller groen licht krijgen wanneer het regent.

Cultuur, Vrije Tijd & Sport


Student & Starter wil dat Utrechters hun vrije tijd divers kunnen invullen. Hiervoor moet Utrecht de culturele bloei van de stad bekrachtigen, het bruisende uitgaansleven in de stad ruimte geven en sporten voor iedereen mogelijk maken.

Innovatie in de culturele sector stimuleren

Utrecht moet een vruchtbare bodem bieden voor spraakmakend en experimenteel ondernemerschap. Verbindende instanties moeten bekrachtigd worden, zodat ondernemers hun krachten intersectoraal kunnen bundelen. Tevens moet de gemeente projecten van burgers in de culturele sector op gang helpen door centrale, toegankelijke ruimte hiervoor te faciliteren. Voor de kleine ondernemer in de kunstsector moet aandacht zijn in de vorm van toegankelijke microkredieten.

Met het oog op toegankelijke cultuur in Utrecht, moet de gemeente culturele centra in wijken faciliteren. De behoefte van buurtbewoners  moet hierin leidend zijn.

Betere marketing van Utrecht als cultuurstad

Student & Starter wil dat Utrecht in de beeldvorming van Nederlanders gaat leven als opvallend cultureel centrum, ten behoeve van haar sfeer en economische positie. Duidelijke en aansprekende informatievoorziening over wat er in de stad te doen is naar zowel Utrechters als toeristen is noodzakelijk.

Een florerend uitgaansleven met vrije openingstijden

In Utrecht moet men in alle vrijheid kunnen genieten van de uitgaansmogelijkheden. De gemeente moet diversiteit in het Utrechtse uitgaansleven ten volle ondersteunen. Vrijheid voor horecaondernemers en studentenverenigingen moet dus gewaarborgd zijn. Graag laten we daarom kroegeigenaren en verenigingen hun openingstijden geheel zelf bepalen.

In Utrecht moeten nachtwinkels worden toegestaan

Utrecht is een drukke, levendige stad die dag en nacht in beweging is. Toch zijn er in Utrecht geen avondwinkels die later dan 0.00 uur open mogen zijn. Iets wat in veel andere  grote steden wel het geval is. Student & Starter ziet graag dat de gemeente het toestaat om naast avondwinkels ook nachtwinkels toe te staan.

Voortzetten en uitbreiden van gemeentelijk wietexperiment

We pleiten voor een gereguleerd softdrugsbeleid, zodat Utrechters die er behoefte aan hebben veilig kunnen gebruiken. We staan achter de plannen voor het gemeentelijk wietexperiment in Utrecht.

Studentensportverenigingen evenveel steunen als burgersportverenigingen

Student & Starter vindt het belangrijk dat er in Utrecht genoeg sportmogelijkheden zijn voor iedereen. De wachtlijsten bij Utrechtse (studenten)sportverenigingen zijn te lang en moeten ingekort worden. Hiervoor moeten onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de gemeente nauw samenwerken. We vinden het belangrijk dat sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk bezet worden. Student & Starter vindt het niet meer dan redelijk dat studentensportverenigingen dezelfde steun van de gemeente kunnen verwachten als burgersportverenigingen. Daarnaast moet de gemeente nu eindelijk de capaciteitsproblemen van de loods en het kanaal van roeiverenigingen Orca, Triton en Viking aan het Merwedekanaal aanpakken.

Maatschappelijke initiatieven van sportverenigingen ondersteunen

Ook de Utrechtse (studenten)sportverenigingen moeten onderdeel worden van de kennishub en zo de samenwerking met de zorg, educatie en het bedrijfsleven intensiveren. We willen dat sportverenigingen gemakkelijk sponsoren kunnen zoeken door regels voor reclame rondom sportlocaties te versoepelen. Bovendien vindt Student & Starter dat er ingezet moet worden op de maatschappelijke betrokkenheid van sportverenigingen. De gemeente moet structurele en duurzame invulling hiervan waarborgen.

Sport toegankelijk voor alle Utrechters

Student & Starter wil dat amateursport daadkrachtig wordt gefaciliteerd. Een goede basis trekt immers talent naar Utrecht en maakt de weg vrij voor topsport. In achterstandswijken moet het sportaanbod financieel laagdrempeliger worden, zodat ook kinderen uit financieel minder bedeelde gezinnen kunnen sporten.

Zorg & Welzijn


In de nabije toekomst zullen grote taken rondom zorg en welzijn onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Het gaat daarbij onder meer om de toekomst van de jeugdzorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de participatiewet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierdoor komt een grotere verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen voor de zorg voor hulpbehoevenden in Utrecht.

Zorg dichtbij de mens

Door de komst van de nieuwe dossiers krijgt elke gemeente de vrijheid om gedeeltelijk zelf de jeugdzorg, de WMO en de AWBZ invulling te geven. Student & Starter hanteert hierin een basisvisie: vertrouwen in hulpverleners. Student & Starter ziet dat de kwaliteit van zorg en welzijn achteruit gaat omdat hulpverleners te veel tijd kwijt zijn aan bureaucratie terwijl de cliënt zorg en aandacht verdient. Onze hulpverleners zijn opgeleid om hulp te verlenen. Student & Starter vindt dat zij het vertrouwen van de gemeente moeten krijgen om dit te doen. Door een efficiëntieslag te maken op de bureaucratie in alle sectoren van zorg en welzijn zullen hulpverleners meer tijd met de cliënt kunnen doorbrengen.

Meer steun voor mantelzorgers

Student & Starter wil meer inzetten op mantelzorg. Wij zien dat er voldoende particuliere- en overheidsinitiatieven zijn, alleen zijn de burgers en de zorginstellingen vaak niet op de hoogte van deze initiatieven. Student & Starter wil de coördinatie en informatievoorziening verbeteren door het Steunpunt Mantelzorg uit te breiden. Ook moeten instellingen en ziekenhuizen actief beleid gaan voeren op mantelzorg. Op deze manier kunnen naasten en familieleden makkelijker mantelzorger worden. Dit zal de zorgkosten drukken en zieken de liefde, tijd en aandacht geven die zij nodig hebben.

Tegengaan van taalachterstand

Kinderen die op jonge leeftijd een taalachterstand oplopen zijn gevoeliger voor schooluitval en Student & Starter wil dit te allen tijde voorkomen. Door sterk in te zetten op het wegwerken van taalachterstanden krijgen alle kinderen de kansen die ze nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Discriminatie wordt niet getolereerd

Voor Student & Starter is tolerantie tegenover alle burgers een vanzelfsprekendheid die geen verdere uitleg zou behoeven. Helaas blijkt dat ook in Utrecht niet altijd het geval is. Discriminatie van burgers op basis van afkomst, gender, religie en seksuele voorkeur kan en mag niet getolereerd worden. Dit moet hard worden aangepakt. Daarnaast moeten we preventief optreden. De gemeente moet actief inzetten op voorlichting op basis- en middelbare scholen.

Duurzaamheid


Voor Student & Starter is het duidelijk: we kunnen niet om duurzaamheid heen. Als we de stad leefbaar willen houden voor komende generaties is een transitie nodig naar een innovatief duurzaam Utrecht. Duurzaamheid begint lokaal. Student & Starter staat voor een stad waar duurzame initiatieven worden toegejuicht in plaats van dat ze worden tegengewerkt, waar duurzaam vervoer ruim baan krijgt en waar duurzame energie steeds meer de norm wordt.

Stimuleren van duurzame initiatieven, zoals product sharing en urban gardening

Burgers kunnen samen producten delen die normaal gesproken door een individu amper worden gebruikt. Dit biedt twee voordelen: buurtgenoten leren elkaar beter kennen en er hoeven minder goederen te worden geproduceerd. Ook kunnen veel daken gebruikt worden voor urban gardening, zoals dat nu gebeurt in New York en andere grote steden. Utrecht moet dit soort duurzame initiatieven ondersteunen en stimuleren, bijvoorbeeld door het verminderen van regelgeving. Ook willen wij een duurzaamheidsnetwerk voor coördinatie en samenwerking tussen de verschillende projecten.

Zonnepanelen op alle geschikte daken

Duurzame energie moet vanzelfsprekend worden. Zonne-energie is hiervoor de meest rendabele optie. Student & Starter wil dat nieuwe woningen, waar mogelijk, standaard worden voorzien van zonnepanelen. Ook op bestaande bouw moet het aanleggen van zonnepanelen zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De gemeente neemt daarin het voortouw met haar eigen gebouwen. Utrecht kan hierbij een voorbeeld nemen aan Amersfoort waar het gebruik van zonne-energie steeds meer de norm wordt.

Afvalinzameling verduurzamen

Veel producten eindigen nu op een vuilnisbelt, terwijl ze vaak nog een nieuwe bestemming kunnen krijgen in de vorm van recycling. Student & Starter wil centrale afvalinzameling in elke buurt, waarbij verschillende mogelijkheden voor afvalscheiding worden aangeboden. Hierbij wordt er voor gezorgd dat het gescheiden afval later niet alsnog op dezelfde berg belandt. Het transport en de verwerking van afval wordt niet meer uitbesteed, maar vindt lokaal plaats.

Gemeentelijke Dienstverlening


Makkelijk problemen aankaarten met een app

Iedereen komt wel eens situaties tegen waarvan ze niet begrijpen dat ze na maanden nog steeds niet zijn aangepakt. Dat ene gevaarlijke kruispunt, losliggende tegels, grafitti, etc. Student & Starter maakt graag gebruik van de ervaring van Utrechters om de stad fijn en veilig te houden. Daarom willen wij een app waarmee inwoners door het nemen van een foto met een korte toelichting een melding kunnen maken die snel wordt opgepakt door de gemeente. Hierin sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven, zoals BuitenBeter.nl en verbeterdebuurt.nl

Loket burgerzaken ruimer open en online ook in het Engels toegankelijk

De gemeente moet zich aanpassen aan de verwachtingen van deze tijd. De supermarkt is open tot 22:00 uur – ook in het weekend, waarom de gemeente niet? Veel mensen werken de hele week en het is zonde hen vrije uren op te laten nemen om even een paspoort af te halen. Daarom wil Student & Starter dat de openingstijden van het loket Burgerzaken in de avond en in het weekend uitgebreid worden voor afhaalproducten. Daarnaast kan Utrecht het zich als internationaal aantrekkelijke stad niet langer veroorloven de (online) dienstverlening niet ook in het Engels aan te bieden. Het digitale loket moet daarom ook Engelstalig toegankelijk zijn.

Reageren?

Wij horen graag jouw mening!

Het verkiezingsprogramma in PDF